ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ

Το ΕΠΑΛ Πάτμου ατενίζει το μέλλον
ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ

ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ

Σχέδια Δράσης

Τα Σχέδια Δράσης υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης» του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση   της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.